ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze website en de informatie op deze website kunt u gebruiken als u zich volledig houdt aan de hierna volgende voorwaarden.

Lukas - Art in Flanders VZW kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Indien u een beeld wenst te gebruiken op een manier die niet is toegestaan volgens deze voorwaarden of indien u vragen heeft over deze voorwaarden, contacteer dan Lukas - Art in Flanders VZW.

 

A. DEFINITIES

1. Gebruiker

De gebruiker is de natuurlijke of rechtspersoon die op om het even welke manier gebruik maakt van de Beeldenbank van Lukas - Art in Flanders VZW.

2. Beeldenbank

Met “Beeldenbank” wordt bedoeld de databank van Lukas - Art in Flanders VZW (omvattende beelden, tekst, informatie, etc. en ander materiaal) zoals zij aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld, via internet, of anderszins, in om het even welke vorm.

3. Lukas

"Lukas" is Lukas - Art in Flanders VZW.

4. Klant

De klant is degene die een of meerdere print(s), beeld(en) of geschenk(en) via de website van Lukas - Art in Flanders VZW of anderszins bestelt en/of koopt.

 

B. GEBRUIK VAN DE BEELDENBANK

Gebruik omvat elke handeling die de gebruiker stelt ten aanzien van de Beeldenbank, zoals onder meer consultatie, downloaden, reproductie, mededeling van een deel of het geheel van de databank of van individuele beelden, teksten en/of informatie die deze databank bevat.

1. De gebruiker van de Beeldenbank verbindt zich ertoe deze enkel te gebruiken overeenkomstig de algemene voorwaarden.

Hij erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens op de website eigendom zijn en blijven van Lukas - Art in Flanders VZW.

Waar toegestaan door de Belgische wetten betreffende de bescherming van het auteursrecht en de databanken, kan de gebruiker zich beroepen op de wettelijke uitzonderingen.

2. Het gebruik van namen, tekens of logo's, die geregistreerde merken zijn, is niet toegestaan.

3. In voorkomend geval, vrijwaart de gebruiker Lukas - Art in Flanders VZW tegen aanspraken van derden.

4. Links naar andere websites

Ter informatie van de gebruiker, bevat de Lukas - Art in Flanders VZW-website links naar websites die beheerd worden door derden. Lukas - Art in Flanders VZW is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of kwaliteit van deze websites.

5. Aanbrengen van een hyperlink

De gebruiker mag op zijn website een link aanbrengen naar de startpagina van de Lukas-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de website van Lukas (www.lukasweb.be) moet duidelijk zichtbaar zijn.

6. Aansprakelijkheid

Lukas - Art in Flanders VZW is niet aansprakelijk voor onnauwkeurige of onvolledige informatie op haar website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde of geleverde diensten geven de gebruiker geen recht op enige vergoeding.

 

C. AANKOOP VAN EEN GEBRUIKSLICENTIE OP EEN DIGITAAL BEELD

Onder "Beeld" wordt verstaan: ekta, foto, beeld, tekst, data, informatie, etc. in om het even welke vorm of medium, opgenomen in de Beeldenbank van Lukas - Art in Flanders VZW.

1. Levering

Het Beeld wordt in een hoge beeldkwaliteit, in Adobe RGB-kleurwaarden en op een bepaalde grootte op de website van Lukas - Art in Flanders VZW gedurende drie dagen ter beschikking gesteld van de klant.

2. Productgarantie

Lukas - Art in Flanders VZW garandeert dat het ter beschikking gestelde Beeld vrij is van fouten (behalve visuele gebreken eigen aan of aanwezig op het onderliggende werk) gedurende negentig dagen volgend op de levering van het beeld.

Lukas - Art in Flanders VZW geeft geen garantie op de geschiktheid van het beeld voor de opgegeven toepassing en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen in kleuren of beeldscherpte in de uiteindelijke druk. Lukas - Art in Flanders VZW raadt daartoe aan de referentieprint op te vragen.

3. Referentieprint

De referentieprint dient uitsluitend als hulp bij afdruk of conversie van een Beeld voor druk.

Behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van Lukas - Art in Flanders VZW is het niet toegestaan de referentieprint op welke wijze ook te wijzigen, te bewerken, te reproduceren, te verdelen, te verkopen, uit te lenen, of anderszins ter beschikking te stellen van derden. De algemene voorwaarden m.b.t. de aankoop van een print zijn van toepassing op de aankoop van een referentieprint.

Het wordt aanbevolen de referentieprint op te vragen, die voor elk Beeld ter beschikking wordt gehouden door Lukas - Art in Flanders VZW, als hulp bij afdruk of conversie van de Beelden voor druk. Zo vermijdt de gebruiker afwijkende kleurwaarden bij het uiteindelijke kleurresultaat.

4. Licentie

Behoudens andersluidend beding, kan de klant het geleverde beeld gebruiken op grond van een niet-exclusieve licentie voor eenmalig gebruik van het beeld in de publicatie(s) en volgens de voorwaarden (zoals betreffende de aanwending, het medium, de duur, het formaat, de oplage, het verspreidingsgebied) opgegeven door de klant bij bestelling.

De licentie geldt niet voor gebruik onder andere voorwaarden dan deze door de klant opgegeven bij de bestelling.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het beeld.

Het beeld mag slechts voor de duur aangeduid op de factuur en de orderbevestiging op een computer of computernetwerk geplaatst worden.

De toegekende licentie is persoonlijk en niet-overdraagbaar. Indien het beeld in opdracht van een derde wordt besteld, moet de derde de enige eindgebruiker zijn van het beeld.

De toegang tot de beelden moet beperkt zijn tot diegenen die belast zijn met de uitvoering van de publicatie(s) waarvoor het beeld is aangevraagd.

Er mag op geen enkele wijze toegang worden verschaft tot de Beelden aan personen of toepassingen die niet betrokken zijn bij de uitvoering of creatie van het werk.

5. Intellectuele eigendom

Lukas - Art in Flanders VZW behoudt steeds alle rechten op de Beelden. Het verwerven van een gebruikslicentie op een Beeld houdt geen overdracht van eigendomsrechten op het Beeld in.

6. Wijziging/bewerking

De geleverde Beelden mogen niet bewerkt of op enige manier gewijzigd worden, behoudens een standaard kleurencorrectie en/of een weinig bijsnijden van de afbeelding.

7. Reproduceren, verkopen, uitlenen

Behoudens noodzakelijk voor het gebruik in de door de klant bij bestelling opgegeven publicatie(s) of behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, is het niet toegestaan het geleverde Beeld op enige manier te verveelvoudigen, te verkopen, uit te lenen, noch gratis, noch onder sublicentie of anderszins ter beschikking te stellen van derden.

8. Beperkingen

Lukas - Art in Flanders VZW kan het gebruik van een Beeld aan beperkingen (zoals inzake het medium, de tijdsduur, de oplage, plaatsing van de afbeelding, grootte, verspreidingsgebied, sector of industrie waarvoor het Beeld wordt gebruikt) onderwerpen.

Lukas - Art in Flanders VZW kan het gebruik van een Beeld voor bepaalde doeleinden, zoals gebruik bij gevoelige onderwerpen aan voorafgaande toestemming onderwerpen. Gevoelige onderwerpen zijn ondermeer: bijdragen die het onderwerp van een Beeld in kwestie in een slecht daglicht stellen of kunnen stellen, bijdragen die de spot drijven met personen, onderwerpen in verband met seksuele handelingen, bepaalde fysieke of mentale aandoeningen.

De klant verbindt zich ertoe Lukas - Art in Flanders VZW te contacteren in geval van voorgenomen gebruik van Beelden bij gevoelige onderwerpen.

In elk geval kan een Beeld nooit gebruikt mogen worden als merk voor goederen of diensten, voor pornografische doeleinden of voor doeleinden in strijd met de wet.

9. Niet-gebruik van het Beeld in de opgegeven publicatie

Indien de klant beslist het Beeld niet te gebruiken in één of meerdere van de bij bestelling opgegeven publicatie(s), kan hij een creditnota krijgen onder de volgende voorwaarden:

- de klant dient Lukas - Art in Flanders VZW schriftelijk en onmiddellijk in te lichten dat hij het Beeld niet zal gebruiken (in bepaalde publicatie(s)).

- hij dient het Beeld in kwestie onmiddellijk te verwijderen van alle dragers (zoals harde schijf, CD, DVD) waarop het Beeld is opgeslagen en dient dit schriftelijk aan Lukas - Art in Flanders VZW te garanderen. De klant verleent Lukas - Art in Flanders VZW uitdrukkelijk het recht tot inzage in al zijn bestanden ter verificatie van deze verklaring.

De verwijdering van het kwestieuze Beeldbestand is essentieel voor Lukas - Art in Flanders VZW. In geval van niet-naleving van deze voorwaarde is dan ook van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 2500 Euro, onverminderd het recht van Lukas - Art in Flanders VZW om met alle middelen van recht een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

- Indien de melding geschiedt binnen de zeven werkdagen na factuurdatum, is de klant een annuleringskost van 50 Euro verschuldigd. Indien het gefactureerde bedrag lager is dan 50 Euro, zal het gefactureerde bedrag volledig verschuldigd blijven.

In geval van annulering later dan zeven dagen maar niet later dan dertig dagen na factuurdatum, bedraagt de annuleringskost 50% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro.

Annuleringen later dan dertig dagen na factuurdatum worden niet aanvaard.

In geval van melding van niet-gebruik zoals hierboven vervalt de licentie voor het gebruik van het Beeld.

10. Betaling

Het bestelde Beeld mag enkel gebruikt worden na betaling van de factuur.

Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag, vervalt de licentieovereenkomst van rechtswege en zijn alle andere op dat ogenblik tussen partijen openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele vergoeding verschuldigd te zijn, gelijk aan 10% van het openstaande saldo met een minimum van 125 €, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 10% op jaarbasis.

11. Taksen

Eventuele aanvullende taksen of rechten zijn ten laste van de klant en kunnen niet op Lukas - Art in Flanders VZW verhaald worden.

12. Protest

De factuur dient schriftelijk te worden geprotesteerd, binnen de acht dagen na factuurdatum.

13. Presentexemplaren

Na gebruik van het Beeld dient de klant Lukas - Art in Flanders VZW, kosteloos twee presentexemplaren van de publicatie die met het Beeld werd tot stand gebracht, te bezorgen.

Indien de beelden voor een internettoepassing werden gebruikt, dienen de URL en in voorkomend geval login en wachtwoord worden overgemaakt aan Lukas - Art in Flanders VZW.

Indien raadpleging via een URL niet mogelijk is, kunnen schermafbeeldingen (screenshots) als presentexemplaren dienen.

14. Terugzending van drager(s)

Indien beelden werden geleverd op een multimediadrager zoals cd-rom, is de klant verplicht deze drager binnen 7 werkdagen na afloop van de toegestane gebruiksduur terug te bezorgen aan Lukas - Art in Flanders VZW, bij gebreke waaraan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vergoeding van het dubbele van het gefactureerde bedrag verschuldigd zal zijn.

Dit onderdeel blijft van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

15. Garantie tegen uitwinning

De klant verbindt zich ertoe Lukas - Art in Flanders VZW te waarborgen en schadeloos te stellen tegen alle mogelijke aanspraken van derden voortvloeiend uit of gerelateerd aan een inbreukmakend gebruik van het beeld door de gebruiker.

16. Copyrightvermelding

Tenzij dit niet mogelijk blijkt, dient de klant elk gebruikt Beeld in de opgegeven publicatie te voorzien van een copyrightvermelding. Deze vermelding dient steeds in volgend formaat te worden weergegeven: "[naam van de collectie waartoe het kunstwerk behoort] © Lukas - Art in Flanders VZW (www.lukasweb.be), foto: (naam fotograaf)”

Het opnemen van deze copyrightvermelding is een essentiële voorwaarde.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van deze voorwaarde is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van het dubbele van het factuurbedrag, onverminderd het recht van Lukas - Art in Flanders VZW om met alle middelen van recht een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

17. Geheimhouding

De klant erkent dat de informatie die hem door Lukas - Art in Flanders VZW wordt bezorgd bijvoorbeeld in verband met prijzen, technische aspecten van digitale beeldverwerking, marketing, etc. voor Lukas - Art in Flanders VZW een waardevol en cruciaal onderdeel vormt van haar bedrijfsproces, onder meer in de diversificatie met concurrerende beeldenbanken. Derhalve is hij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, verplicht de confidentialiteit van deze informatie te bewaren.

18. Beperkte aansprakelijkheid

Lukas - Art in Flanders VZW is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of gerelateerd aan het gebruik van een Beeld.

In de gevallen waarin Lukas - Art in Flanders VZW schadevergoeding moet betalen zal het bedrag van de vergoeding nooit hoger zijn dan het factuurbedrag voor het gebruik van de betreffende beelden.

19. Niet naleving van de voorwaarden

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-naleving behoudt Lukas - Art in Flanders VZW zich het recht voor verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt Lukas - Art in Flanders VZW zich het recht voor de nakoming van de overeenkomst te eisen of deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte.

De schade door Lukas - Art in Flanders VZW geleden beloopt, behoudens andersluidend beding, minimaal 50% van de waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan. De vergoeding van deze schade is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd, met dien verstande dat Lukas - Art in Flanders VZW zich het recht voorbehoudt met alle middelen van recht haar reële schade te bewijzen indien deze hoger zou zijn.

20. Overmacht – wijziging in de juridische toestand van de klant

Lukas - Art in Flanders VZW behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, wanneer Lukas - Art in Flanders VZW ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, etc. niet in de mogelijk is de overeenkomst uit te voeren.

Lukas - Art in Flanders VZW behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

21. Toepasselijk recht / Jurisdictie:

Het toepasselijke recht is het Belgische recht. Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent.